ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติสมาคม
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletกลยุทธ์
bulletคณะกรรมการ
bulletสมาชิก สมท.
dot
dot
bulletบทที่ 1 การวัด
bulletบทที่ 2 ระบบการวัด
bulletบทที่ 3 มาตรวิทยา
bulletบทที่ 4 ระบบการสอบกลับได้
bulletบทที่ 5 บทสรุป
dot
dot
bulletExecutive Summary
bulletActivities
bulletบริการฝึกอบรม
bulletบทความ
bulletสัมมนาวิชาการ
bulletประชุมใหญ่สามัญ
bulletมุมสมาชิก
dot
Newsletter

dot


ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 Committee

รายชื่อคณะกรรมการ สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (สมท.)

          

นายกสมาคมฯ

 ดร.ลักษมี   ปลั่งแสงมาศ

 

          

กรรมการที่ปรึกษา     

พลอากาศตรี ดร.เพียร  โตท่าโรง 

 


กรรมการที่ปรึกษา

พลตรี ดร. ชัยณรงค์   เชิดชู

 


กรรมการที่ปรึกษา

นายประยูร   เชี่ยววัฒนา

 

อุปนายกคนที่ 1

รศ.ดร. เอก   ไชยสวัสดิ์

 

 อุปนายกคนที่ 2

รศ.นพ.วิรัตน์   วงศ์แสงนาค

 

 

เลขาธิการ

นายวัลลภ   มหัทธนันชัย

 

 

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ดร.จรัญ   ยะฝา 

 

 

เหรัญญิก

นางอภิญญา   หล้าเตจา

 

ประชาสัมพันธ์

นางอุทุมพร   แก้วน้ำดี

 

 

นายทะเบียน

น.ส.พรทิพย์พา   เตมียกุล

 

 

ปฏิคม

นายกำชัย   สิงหภิวัฒน์

 

กรรมการวิชาการ

ดร.ปนัดดา   ซิลวา  

 

 

กรรมการวิชาการ

นายชาตรี   อารีวงศ์

 

 

กรรมการวิชาการ

นายสำเนาว์   ทองมั่น

 

กรรมการวิชาการ

นายสุรพันธ์  ชัยล้อรัตน์

 

 

กรรมการวิชาการ

ผศ.ปฏิญาณ   สุทธิเวทย์

 

 

 

 

 

 

กรรมการวิชาการ

นายเชิดชัย   แสนสีหา

 

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.