ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติสมาคม
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletกลยุทธ์
bulletคณะกรรมการ
bulletสมาชิก สมท.
dot
dot
bulletบทที่ 1 การวัด
bulletบทที่ 2 ระบบการวัด
bulletบทที่ 3 มาตรวิทยา
bulletบทที่ 4 ระบบการสอบกลับได้
bulletบทที่ 5 บทสรุป
dot
dot
bulletExecutive Summary
bulletActivities
bulletบริการฝึกอบรม
bulletสัมมนาวิชาการ
bulletประชุมใหญ่สามัญ
bulletมุมสมาชิก
dot
Newsletter

dot


ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 Committee

รายชื่อคณะกรรมการ สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (สมท.)

          

นายกสมาคมฯ

 ดร.ลักษมี   ปลั่งแสงมาศ

 

          

กรรมการที่ปรึกษา     

พลอากาศตรี ดร.เพียร  โตท่าโรง 

 


กรรมการที่ปรึกษา

พลตรี ดร. ชัยณรงค์   เชิดชู

 

กรรมการที่ปรึกษา

รศ.นพ.วิรัตน์  วงศ์แสงนาค

 

 


อุปนายกคนที่ 1

ดร.ปนัดดา  ซิลวา

 

 อุปนายกคนที่ 2

นางรัชดา  เหมปฐวี

 

 

 

เลขาธิการ

ดร.จรัญ  ยะฝา

 

 

เหรัญญิก

นางอภิญญา  หล้าเตจา

 

 

นายทะเบียน

นางสาวพรทิพย์พา  เตมียกุล

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

นายวัชระ  นูมหันต์

 

 

 

ปฏิคม

นายกำชัย  สิงหภิวัฒน์

 

 

 

กรรมการวิชาการ

นางอุทุมพร  แก้วน้ำดี

 

กรรมการวิชาการ

 นายเชื่อมศักร  สินชัยศรี 

 

 

กรรมการวิชาการ

นายชาตรี   อารีวงศ์

 

 

กรรมการวิชาการ

นายสำเนาว์   ทองมั่น

 

กรรมการวิชาการ

นายวัชระ  อนุศาสนกุล

 

 

กรรมการวิชาการ

ผศ.ปฏิญาณ   สุทธิเวทย์

 

  

  กรรมการวิชาการ

นายเชิดชัย   แสนสีหา

 

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.