ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติสมาคม
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletกลยุทธ์
bulletคณะกรรมการ
bulletสมาชิก สมท.
dot
dot
bulletบทที่ 1 การวัด
bulletบทที่ 2 ระบบการวัด
bulletบทที่ 3 มาตรวิทยา
bulletบทที่ 4 ระบบการสอบกลับได้
bulletบทที่ 5 บทสรุป
dot
dot
bulletExecutive Summary
bulletActivities
bulletบริการฝึกอบรม
bulletบทความ
bulletสัมมนาวิชาการ
bulletประชุมใหญ่สามัญ (New)
bulletมุมสมาชิก
bulletGallery
bulletสาระน่ารู้ (New!!!)💕
dot
Newsletter

dot


Sponsor
  

 

 คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย (สมท.)

          

นายกสมาคมฯ

ดร.จรัญ  ยะฝา

          

กรรมการที่ปรึกษา    

พลอากาศตรี ดร.เพียร  โตท่าโรง  

 

 

 

กรรมการที่ปรึกษา

รศ.พลตรี ดร.ชัยณรงค์   เชิดชู 

   

 

 

 กรรมการที่ปรึกษาดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ


อุปนายกคนที่ 1

ดร.ปนัดดา   ซิลวา 

 

 

 

อุปนายกคนที่ 2
นางรัชดา  เหมปฐวี 

 

 
 

 

อุปนายกคนที่ 3

ดร.พจมาน ท่าจีน 

 

เลขาธิการ

ดร.จิตตกานต์ อินเที่ยง

 

    

เหรัญญิก

นางอภิญญา  หล้าเตจา

 

นายทะเบียน

นายสมชาย จันโททอง

  ประชาสัมพันธ์

นายสำเนาว์ ทองมั่น

 

ปฏิคม

นายกำชัย  สิงหภิวัฒน์

 

 

 

 กรรมการวิชาการ

นางอุทุมพร  แก้วน้ำดี

 

 กรรมการวิชาการ

นายวัชระ  อนุศาสนกุล

 

 กรรมการวิชาการ

นายวัชระ  นูมหันต์

 

 รรมการวิชาการ

ผศ.ปฏิญาณ  สุทธิเวทย์

 


 กรรมการวิชาการ

นายเชื่อมศักร  สินชัยศรี

 

 

กรรมการวิชาการ

รศ.ชัชวาล พรพัฒน์กุล

 

 

  

 

 


 Copyright © 2013 All Rights Reserved.