ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติสมาคม
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletกลยุทธ์
bulletคณะกรรมการ
bulletสมาชิก สมท.
dot
dot
bulletบทที่ 1 การวัด
bulletบทที่ 2 ระบบการวัด
bulletบทที่ 3 มาตรวิทยา
bulletบทที่ 4 ระบบการสอบกลับได้
bulletบทที่ 5 บทสรุป
dot
dot
bulletExecutive Summary
bulletActivities
bulletบริการฝึกอบรม
bulletบทความ
bulletสัมมนาวิชาการ
bulletประชุมใหญ่สามัญ (New)
bulletมุมสมาชิก
bulletGallery
bulletสาระน่ารู้ (New!!!)💕
dot
Newsletter

dot


Sponsor
  

 

 สมาชิก สมท.

ประเภทสมาชิก ส.ม.ท.

 
     

สมาชิกของสมาคมมี 5 ประเภท คือ

 • สมาชิกสามัญรายปี ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรวิทยาหรือผู้ที่สนใจด้านมาตรวิทยา และชำระค่าสมาชิกเป็นรายปี
 • สมาชิกสามัญตลอดชีพ ได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านมาตรวิทยาหรือผู้ที่สนใจด้านมาตรวิทยา และชำระค่าสมาชิกแบบตลอดชีพ
 • สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สมาชิกที่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาและสนใจด้านมาตรวิทยา
 • สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

 

     
 

คุณสมบัติสมาชิก ส.ม.ท.

 
     
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่นำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
 • ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 • ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษการต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นไปในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

 

     
 

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

 
     

 

ประเภทสมาชิก ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงรายปี รวมเงิน
สามัญรายปี

50

200

250

สามัญตลอดชีพ

50

2,000

2,050

วิสามัญ

50

100

150

นิติบุคคล

50

2,000

2,050

กิตติมศักดิ์

มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 

     
 

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก ส.ม.ท.

 
     
 1. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ   โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน  และให้เลขาธิการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สำนักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแล้วก็ให้เลขาธิการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็นประการใดให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
 2. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการ และสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนด
  ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
 3. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติศักดิ์ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมได้มาถึงยังสมาคม.
 4. สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
  • ตาย
  • ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
  • ขาดคุณสมบัติสมาชิก
  • ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
  • ขาดการชำระค่าบำรุงรายปีติดต่อกัน 2 ครั้ง โดยเจตนา

 

 

     
 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก ส.ม.ท.

 
     
 • ข่าวสารด้านมาตรวิทยาผ่านทางวารสาร จุลสารอบรมสัมมนาของ สมท.
 • ส่วนลดในการเข้าร่วมฝึกอบรม / สัมมนาที่จัดโดยสมาคมฯ
 • ส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรม Intercomparison
 • ส่วนลดในการจัดทัศนศึกษาที่จัดโดยสมาคมฯ
 • สามารถปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับสมาชิกผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมาตรวิทยา
 • การได้รับสิทธิพิเศษในการอื่นๆ

 

ท่านใดสนใจสมัครสมาชิกสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย สามารถดาวโหลดใบสมัครได้เลยค่ะ ใบสมัครและใบต่ออายุสมาชิก สมท_.pdf

 

 

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.